Dokumenti

Dokumenti, akti i propisi

U skladu sa članom 7 Uredbe o vrsti i postupku objavljivanja propisa i javnosti rada organa uprave, javnih preduzeća, javnih ustanova i pravnih lica čiji je osnivač Kanton Sarajevo na raspolaganje stavljamo slijedeću dokumentaciju:

Plan javnih nabavki 2022.–   godinu  –  Javna Ustanova Fond Memorijala Kantona Sarajevo